Zonsondergang: 20:53

Een bericht van de president: Een gezegend nieuw jaar

Davi P. Silva | 31-12-2018 | Read English

Beste broeders en zusters over de hele wereld,

Hartelijke, christelijke groeten met de volgende woorden uit de inspiratie: ‘En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt’ Johannes 17:20-21.

Jezus was op Zijn weg naar Gethsémané en Golgotha. Vóór Zijn verschrikkelijke angst toonde Hij Zijn bezorgdheid voor Zijn discipelen. Helaas, na meer dan drie jaar met Jezus te hebben samengewerkt hadden de discipelen nog steeds verkeerde ideeën over Gods koninkrijk en ruzieden zij onderling om de hoogste plaats in het veronderstelde aardse koninkrijk. Na de ceremonie van de voetwassing bereikten bijna allen harmonie en eenheid. Alleen Judas weigerde zijn leven aan Christus over te geven en Satan nam de leiding van hem over.

Als wij het nieuwe jaar naderen, beseffen wij, dat dezelfde ervaring van de discipelen in de bovenzaal nodig is om deze te bereiken door onze mensen. Wij hebben die gezegende eenheid niet bereikt, die nodig zal zijn, voordat de gemeente gezegend kan worden met de doop met de Heilige Geest tijdens de late regen.

In Zijn gebed in Johannes 17 pleitte Christus voor de Vader om Zijn discipelen te zegenen, zodat ze één konden zijn, zoals Christus, de Vader en de Heilige Geest één zijn.

Voordat wij echter volledig met elkaar verenigd zijn, moeten wij ons verenigen met Christus. Deze gezegende toestand kan alleen worden bereikt door de volledige overgave van ons leven aan de leiding van de Heilige Geest.

Onder ons als volk is er nog steeds sprake van kwaad spreken, laster, valse beschuldigingen. Dit zijn Satans hulpmiddelen om verdeeldheid en scheiding onder Gods volk te bevorderen.

Wanneer wij ons leven aan Christus overgeven, spreidt de Heilige Geest Gods liefde in ons hart. Gods liefde is het belangrijkste principe van Zijn wet. Als wij Christus echt liefhebben, dan zullen wij elkaar liefhebben, en deze liefde zal getoond worden in gehoorzaamheid aan al Gods geboden.

De apostel Paulus schreef, dat wij alleen met liefde de wet kunnen vervullen.

‘Weest niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die de ander liefheeft, die heeft de wet vervuld. Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet’ Romeinen 13:8-10.

Als wij Gods liefde niet in ons hart bezitten, kunnen wij God niet boven alles liefhebben en onze naasten als onszelf. Met andere woorden, wij kunnen Gods geboden niet houden, als wij Gods liefde niet bezitten. En wij kunnen Gods liefde niet hebben, als wij ons leven niet aan Christus overgeven.

In Matthéüs 5:48 zei Christus, dat wij volmaakt moeten zijn in liefde, zoals onze hemelse Vader volmaakt is in Zijn sfeer. En Jakobus verklaart, dat alleen degenen, die hun tong in bedwang houden, volmaakt zijn.

Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in toom te houden. Ziet, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmee hun gehele lichaam om. Ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn, en door harde wind gedreven, zij worden omgewend door een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte van de stuurman wil. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Ziet, een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken door de hel. Want alle natuur, beide van de wilde dieren en van de vogels, beide van de kruipende en van de zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingbaar kwaad, vol van dodelijk venijn’ Jakobus 3:2-8.

Alleen wanneer wij verenigd zijn met Christus en geleid door de Heilige Geest, kunnen wij volledig onze tong beheersen.

Ellen G. White verklaart, dat de meeste problemen van de gemeente het gevolg zijn van het verkeerde gebruik van onze tong.

De gemeente zal alleen kracht hebben om de wereld te schudden, als wij de christelijke eenheid bereiken.

Laten wij ons volledig wijden aan de Heer, zodat tijdens dit nieuwe jaar Gods karakter van liefde kan worden weerspiegeld door Zijn kinderen. Laten wij meer tijd nemen om te bidden, om Gods woord te bestuderen, om ons gezin rond het gezinsaltaar te verenigen. Op deze manier wandelen wij met Jezus en hebben elkaar lief, zoals Christus ons heeft liefgehad.

 

Moge dit onze ervaring zijn in 2019!

Van harte en in Jezus Christus,

Davi P Silva